Chashman Siya Zabi Sharefi
Plays: 71 | Date added: April 17, 2015
  • Artists: Zabi Sharefi & Sani Sirat
  • Song: Chashman Siya
  • Lyrics: Zabi Sharefi
  • Composer: Folkloric
  • Music: Zarnigar
  • Video Director: Mashal Yousufi
 0 dislikes 
  • Comments
  • Lyrics