Gul Basar Shah Rasoul Qasemi
Plays: 130 | Date added: April 4, 2016
  • Artists: Shah Rasoul ft Shahrukh Qasemi
  • Song: Gul Basar
  • Lyrics: Qahar Asi
  • Composer: Shah Rasoul
  • Music: ?
 0 dislikes 
  • Comments
  • Lyrics