Khorasan Mahshar Panah
Plays: 99 | Date added: February 10, 2016
  • Artist: Mahshar Panah
  • Song: Khorasan
  • Lyrics: Dr.Berooz Yasame
  • Composer: Russi & Naser Karimi
  • Music: Naser Karimi
 0 dislikes 
  • Comments
  • Lyrics