Tuba Gulzar Hairan
Plays: 213 | Date added: December 14, 2014
  • Artist: Gulzar Hairan
  • Song: Tuba
  • Lyrics: Shah Zalmai Zalmai
  • Composer: Faez Zalmai
  • Music: Hasib Sepand
  • Video Director: Abdul Wakeel Amarkhail
 0 dislikes 
  • Comments
  • Lyrics