Allah Eiraj Kazmi
Plays: 205 | Date added: June 23, 2015

Artist: Eiraj Kazmi (EK)
Song: Allah (Aah Khoda Ya)
Lyrics: Haroon Rahoon
Composer: Eiraj Kazmi (EK)
Music: Eiraj Kazmi (EK)

 0 dislikes 
  • Comments
  • Lyrics