Sarzamin Qataghan Bashir Asem
Plays: 198 | Date added: January 21, 2015

Artist: Bashir Asem

Song: Sarzamin Qataghan

Lyrics: Lalah Sahra

Compose: Bashir Asem

Music: Sohail Keys

 0 dislikes 
  • Comments
  • Lyrics