Khaharam Awab Moradi
Plays: 57 | Date added: March 27, 2016

Artist: Awab Moradi
Song: Khaharam
Lyrics: Maryam Zakeri
Guitar: Shahram Farshid
Arrangement: Shahram farshid
Melody: Shahram Farshid & Awab
Recording: H7W Band
Recording Supervisor: Shahram Farshid
Photo Designer: LARA

 0 dislikes 
  • Comments
  • Lyrics